Wydrukuj tę stronę

Introdukcja zająca

 

Trzy koła łowieckie: Dzik, Knieja i Głuszec po raz pierwszy w swej historii realizowały program odtworzenia populacji zająca w okolicach Świdnicy.

W ostatnich latach sytuacja zwierzyny drobnej uległa gwałtownemu pogorszeniu. Przyczyny tego stanu są bardzo złożone,
a spadek liczebności związany jest z nałożeniem się wielu niekorzystnych dla jej funkcjonowania czynników. Za podstawową przyczynę spadku liczebności populacji zająca uznaje się niekorzystne zmiany spowodowane rozwojem gospodarki rolnej. Zmiany te, to głównie scalanie i zmniejszenie bioróżnorodności upraw rolnych, z jednoczesną eliminacją miejsc naturalnych schronień w postaci miedz, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. Intensyfikacja upraw rolnych prowadzi do tworzenia wielkoobszarowych monokultur, których olbrzymie powierzchnie stają się dla drobnej terenami niemal zupełnie nieprzydatnymi do normalnego funkcjonowania. Nowoczesna gospodarka rolna to także wysoki stopień zmechanizowania prac polowych oraz stosowanie na szeroką skalę środków ochrony roślin. To kolejny niekorzystny czynnik, który w połączeniu z nasilającym się drapieżnictwem ze strony ssaków i ptaków drapieżnych stał się przyczyną katastrofalnej sytuacji. Postępujący regres liczebności może zagrażać egzystencji tego . Byłaby to najbardziej znacząca strata w sensie przyrodniczym. My jako myśliwi jesteśmy bezpośrednio obligowani do podejmowania wszechstronnych działań w celu zachowania tego gatunku naszej przyrody.

Głównym celem realizowanego od 2014 roku programu odbudowy populacji zająca szaraka na terenie obwodów Koła Łowieckiego „KNIEJA” w Świdnicy był wzrost populacji zająca do takiego stanu liczebności, który zapoczątkowałby samodzielne odtwarzanie się tego gatunku. Działania polegały na wsiedleniu do środowiska naturalnego zwierząt pochodzących z hodowli zagrodowo – klatkowej Paszkowie,

Koło łowieckie „KNIEJA” w Świdnicy przez trzy kolejne lata zasiliło swoje obwody łącznie 180 sztukami zająca szaraka. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 63540,00zł. z tego 31500,00zł. zostało pozyskane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  czasie realizacji programu zauważono zwiększoną ilość zająca szaraka w naszych łowiskach. Należy zaznaczyć, że od 1998 roku do odwołania obowiązuje zakaz polowań na zające.

Poniżej dokumentacja fotograficzna wsiedleń zająca szaraka w latach 2014-2016