Wydrukuj tę stronę

Aktualności

Strona 1 z 36  > >>

05-04-2020
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

W związku z nowymi ograniczeniami dotyczącymi wirusa COVID-19 informujemy o zakazie polowania w lasach i parkach do odwołania tj. do czasu zniesienia ogramiczenia bądź pojawienia się jasnej informacji, że ograniczenia wstępu do lasów i parków nie dotyczą myśliwych realizujących zadania z szeroko rozumianej gospodarki łowieckiej.

Darz Bór

Zarząd Koła

05-04-2020
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Poniżej przedstawiamy wytyczne i zalecenia dotyczące realizacji zadań związanych z redukcją populacji dzików w ramach zwalczania ASF poprzez polowania i odstrzał sanitarny  dzików, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 Mając na uwadze potrzebę prowadzenia działań związanych z ochroną zdrowia publicznego realizowanych w szczególności na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z późn. zm.), w których zawiera się prowadzenie polowań oraz odstrzałów sanitarnych, Główny Lekarz Weterynarii przedstawia niniejsze wytyczne i zalecenia dla myśliwych.

Należy pamiętać, że:

  • przy wykonywaniu odstrzału sanitarnego dzików stosuje się odpowiednio przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach określone w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61 poz. 548, z późn. zm.),
  • przy wykonywaniu polowania lub odstrzału sanitarnego stosuje się zasady bioasekuracji określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik (Dz. U. z 2020 r. poz. 160).
  • w zakresie odstrzału sanitarnego dzików należy stosować się do „Wytycznych dotyczących realizacji odstrzału sanitarnego dzików, w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 148).”   

 Należy zaznaczyć, że w trakcie prowadzenia polowania lub odstrzału sanitarnego należy przestrzegać przede wszystkim zasad i procedur określonych przez resort zdrowia, w zakresie ochrony zdrowia ludzi przed zakażeniem koronawirusem.

W związku z przepisami[1] wprowadzającymi ograniczenia, nakazy i zakazy w zakresie przemieszczania się osób przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przemieszczanie się w celu wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych – jest dozwolone.

 Jednocześnie należy zaznaczyć, że stosownie do § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo, osoby mogą się poruszać w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie. Zasady te należy stosować również podczas wykonywania polowania oraz odstrzału sanitarnego.

 Zalecenia epidemiologiczne wynikające z zagrożenia związanego z COVID-19.

 W polowaniach oraz odstrzale sanitarnym nie powinni brać udziału myśliwi, którzy:

 1)    informują o złym stanie zdrowia przed polowaniem lub odstrzałem sanitarnym,

2)    mają nawet łagodny kaszel albo podwyższoną temperaturę (37.3 C lub więcej), w tym wykazują jakiekolwiek objawy przeziębienia,

3)    są podejrzani o zakażenie COVID-19, są poddani izolacji lub kwarantannie  lub osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca z myśliwym jest poddana tym ograniczeniom lub jest podejrzana o zakażenie COVID-19.

Zaleca się, aby myśliwi stosowali się do poniższych zasad.

  1. Należy stosować ogólne zasady higieny, w tym konieczność mycia i dezynfekcji rąk, szczególnie przed wejściem w łowisko oraz po jego opuszczeniu.
  2. Każdy myśliwy powinien zaopatrzyć się w płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe oraz ewentualnie maseczkę na twarz.
  3. Należy często myć i dezynfekować ręce lub stosować rękawiczki jednorazowe przy prowadzaniu jakichkolwiek czynności, wymagających kontaktu z przedmiotami mogącymi stanowić potencjalne zagrożenie ze względu na zanieczyszczenie powierzchni czynnikiem zakaźnym wywołującym COVID-19, np. w osadach myśliwskich - brama czy furtka wejściowa, klamki, chłodnie na tusze, książki papierowe, długopis, itp. Rękawiczki jednorazowe bezpośrednio po wykonaniu danej czynności należy zdjąć  i wyrzucić do pojemnika na odpady, a ręce umyć  i zdezynfekować. W razie możliwości, jeżeli powierzchnia na to pozwala, należy przeprowadzić jej dezynfekcję.
  4. W miarę możliwości należy korzystać z elektronicznych książek ewidencyjnych pobytu w łowisku.
  5. Nie należy używać w trakcie polowania lub odstrzału sanitarnego zbędnego sprzętu mogącego być nośnikiem wirusa, jak np. kamera, aparat fotograficzny, komputer/tablet, itp. Jeżeli został on jednak użyty, należy przeprowadzić dezynfekcję w sposób nie powodujący uszkodzenia sprzętu. np. telefon, tablet przetrzeć chusteczką/papierowym ręcznikiem nasączonym środkiem dezynfekcyjnym.
  6. Należy unikać  dotykania rękami oczu, nosa i ust.
  7. Zaleca się, aby w polowaniach lub odstrzale sanitarnym nie uczestniczyli myśliwi zaliczani do grupy podwyższonego ryzyka, w tym m.in.:

- myśliwi w wieku powyżej 65 roku życia,

- chorujący na schorzenia przewlekłe, w szczególności astmę, choroby układu krążenia, cukrzycę, ciężkie przewlekłe choroby płuc, choroby nowotworowe, zaawansowaną niewydolność nerek lub wątroby,

- osoby o obniżonej odporności organizmu.


[1] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566 oraz 577)

03-04-2020
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Główny PZŁ w rozporządzeniu zmieniającym (Dz.U.2020.poz.577) rozporządzenie RM z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wykonywanie zadań z zakresu gospodarki łowieckiej oraz zwalczania chorób zakaźnych wyłączono z ograniczeń i zakazów.

Szczegóły pod linkami:

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000057701.pdf

https://www.pzlow.pl/wykonywanie-gospodarki-lowieckiej-bez-ograniczen/

Darz Bór

Zarząd Koła

31-03-2020
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Aby otrzymać nowe upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego prosimy o kontakt telefoniczny w postaci sms z łowczym koła kol. Mariuszem Dulskim. W sms prosimy wskazać obwód, na który chcemy otrzymać odstrzał oraz sposób odbioru odstrzału tj.:

1. Drogą meilową (upoważnienie należy wydrukować sobie samemu)

2. Osobiście u łowczego

Darz Bór

Zarząd Koła

29-03-2020
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Ze względu na obecną sytuacje związaną z wirusem COVID-19 Zarząd Koła zdecydował, że do czasu wprowadzenia elektronicznej książki czyli do końca marca b.r. wpisy na polowanie indywidualne będą dokonowyć na telefon koledzy:

Obwód 272- Michał Kozów

Obwód 293- Ryszard Pałczyński

Obwód 294- Zbigniew Drąg

Darz Bór

Zarząd Koła